Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP formou Usmernenia Poskytovateľa č. 6

08.03.2013 17:38

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydalo dňa 7. 3. 2013 aktualizáciu Všeobecných zmluvných podmienok (VZP) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku formou Usmernenia Poskytovateľa č. 6.

Aktualizácia VZP – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Riadiaci orgán – národné projekty)

Aktualizácia VZP – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (ASFEU)

Aktualizácia VZP – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Ministerstvo zdravotníctva SR, opatrenie 2.2 OPV)