Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok - príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP

05.11.2012 23:14

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 5 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Usmernenie Poskytovateľa č. 5 sa týka konkrétnych výziev vyhlásených v rámci operačného programu Vzdelávanie Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Dokument je zverejnený aj v časti OPV – Usmernenie Poskytovateľa.

Usmernenie Poskytovateľa č. 5