Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111DM-1301

11.03.2013 22:08
SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné semináre k výzve KaHR-111DM-1301zameranej na podporu zavádzania inovatívnych technológií v priemysle, ktoré umožnia zamestnať aj mladých ľudí.

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-111DM-1301

 

18. 03. 2013 - Košice                   
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č. 208

19. 03. 2013 - Banská Bystrica
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č. 306

21. 03. 2013 - Trenčín
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, kongresová sála č. 264

25. 03. 2013 - Bratislava
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, I. poschodie

Program seminárov:
  9.30 h - 10.00 h   Registrácia účastníkov
10.00 h - 11.00 h   Prezentácia výzvy KaHR-111DM-1301
11.00 h - 12.00 h  Otázky, diskusie, konzultácie
12.00 h - 13.00 h  Prestávka
13.00 h - 14.00 h  Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladanie ŽoNFP
14.00 h - 15.00 h   Otázky, diskusia, konzultácie

Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov podľa schémy pomoci de minimis na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách sú stanovené vo výzve KaHR-111DM-1301, ktorá  bola vyhlásená 22. februára 2013.

Žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy je možné predkladať do 24. mája 2013, pričom na podporu bolo vyčlenených 40 000 000 €.

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Prosíme o uvedenie vášho mena, miestatermínu konania seminára, názvu vašej organizácie a telefonického kontaktu. Na uvedenú adresu môžete posielať aj svoje otázky týkajúce sa  výzvy. Na vašu e-mailovú adresu vám budeme zasielať príslušné aktuality.

Viac informácií získate na t. č. 02/58248 458.

Semináre v Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach pripravila SIEA v spolupráci s Banskobystrickým, Trenčianskym a Košickým samosprávnym  krajom