Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Zdravotníctvo

28.01.2013 20:35

Dňa 20. decembra 2012  Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo predložilo elektronicky členom Monitorovacieho výboru pre OPZ na  odsúhlasenie aktualizáciu dokumentu „Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Zdravotníctvo". Potreba aktualizácie hodnotiacich a výberových kritérií vyplynula z legislatívnych zmien zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a z následnej zmeny Systému riadenia pre štrukturálne fondy a Kohézneho fondu  na programové obdobie 2007-2013 ako aj z odporučenia vládneho auditu č. A468.

Monitorovací výbor dňa 11. januára 2013  schválil aktualizáciu dokumentu „Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Zdravotníctvo" a dňa 15. januára 2013 prijal uznesenie z písomného postupu prijatia rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre OPZ k aktualizáciu dokumentu „Hodnotiace a výberové kritériá pre OP Zdravotníctvo".

Bližšie informácie môžete nájsť tu.

Zdroj:www.nsrr.sk