Informácia o zmene vnútornej organizácie

14.01.2013 20:10
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program si Vás dovoľuje informovať o zmene vnútornej organizácie, ku ktorej došlo z dôvodov optimalizovania riadiacich štruktúr a racionalizácie počtu zamestnaneckých miest. V dôsledku uvedenej zmeny, s účinnosťou od 1. 1. 2013, zabezpečujú funkciu Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program dva organizačné útvary: - úlohy spojené s riadením Regionálneho operačného programu zabezpečuje Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja, - implementáciu Regionálneho operačného programu zabezpečuje Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja.
 
Zdroj: www.ropka.sk