INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VYHLÁSENEJ VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK OPV-2012/2.1/03-SORO V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VZDELÁVANIE

14.09.2012 09:15

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve OPV-2012/2.1/03-SORO s názvom Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov.

Pozvánka a program podujatia