Oznámenie č. 73 zo dňa 08.03.2013 (Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 v znení Dodatku č. 13)

12.03.2013 15:31
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.

viac informácií