Povinnosť prijímateľov vrátiť výnosy z poskytnutých zálohových platieb – usmernenie

03.01.2013 21:31

V prípade využitia systému zálohových platieb, je prijímateľ povinný v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vrátiť výnosy - úroky z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnutých systémom zálohovej platby. Skutočný výnos, t. j. po odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtov, prípadne celý poplatok, ak ich vedie na samostatnom účte, odvedie prijímateľ k 31. januáru 2013 do príjmov štátneho rozpočtu.
Podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona je neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov - teda aj z prostriedkov štátneho rozpočtu porušením finančnej disciplíny.

 

Usmernenie pri platbe (pre jednoznačnú identifikáciu prijímateľa a prijatej platby):

Typ účtu: Príjmový účet PJ

Číslo účtu: 7000252736/8180

Variabilný symbol: Kód ITMS

Špecifický symbol: IČO

Správa pre prijímateľa/poznámka: názov prijímateľa, príp. skrátený názov prijímateľa

 


Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov