Projekty z Kohézneho fondu chceme rozbehnúť rýchlo

12.10.2012 20:00

 

(Katowice, 12. októbra 2012) Dnes sa v Katowiciach uskutočnilo rokovanie ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti krajín V4 a Slovinska, na ktorom sa za Slovensko zúčastnil SR štátny tajomník MDVRR SR, František Palko. Zástupcovia krajín V4 a Slovinska prijali spoločnú deklaráciu k legislatíve pre politiku súdržnosti na roky 2014-2020, ktorá apeluje na rýchle prijatie legislatívy s cieľom skorého začiatku reálnej implementácie programov a projektov v roku 2014.

Deklarácia zdôrazňuje aj otázku regiónov hlavných miest, ktoré sú v krajinách V4 a Slovinska motorom hospodárskeho rozvoja a potrebu nájsť adekvátne riešenia pre tieto regióny, vzhľadom na to, že obce, ktoré sú súčasťou týchto vyspelých regiónov sa dnes nemôžu zúčastňovať niektorých druhov finančnej pomoci, pričom tieto obce sú pod ekonomickou úrovňou priemeru regiónu

Účastníci, medzi ktorými bol aj generálny riaditeľ DG Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku, W. Deffaa a poslanec Európskeho parlamentu J. Olbrycht diskutovali aj o stave prípravy programových dokumentov v jednotlivých krajinách pri tvorbe Partnerskej dohody. Tá bude základným dokumentom, ktorý umožní čerpať zdroje z fondov EÚ po roku 2014. V tejto súvislosti MDVRR vypracovalo materiál "Základné východiská pre tvorbu Partnerskej dohody", ktorý prerokovala v septembri tohto roka Rada vlády pre Partnerskú dohodu.

"Politika súdržnosti je hlavným nástrojom v rukách Európskej únie pre investície do tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu" zdôraznil F. Palko, štátny tajomník MDVRR SR. Je preto prirodzené, že práve politika súdržnosti je pre Slovensko jednou z kľúčových tém aj pri schvaľovaní rozpočtu EÚ na ďalšie rozpočtové obdobie, dodal F. Palko.

V druhej časti diskusie k stavu príprav Partnerskej dohody a programov, F. Palko informoval o hlavných prioritách SR na roky 2014-2020, ktoré definuje Národný program reforiem. Tie budú: základná infraštruktúra, ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia a v neposlednom rade veda, výskum, inovácie s dôrazom na zelený rast.

Zdroj: www.mindop.sk