Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Príručku pre žiadateľa o NFP pre DOP a NP.

01.10.2012 18:29

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal  „Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP/písomného vyzvania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty".
Príručku nájdete tu. Prílohy najdetu tu.(zip)