Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO

16.10.2012 20:43

Dňa 5. 10. bola zverejnená Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2011/1.1/07-SORO - s názvom Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce. Výzva bola vyhlásená dňa 26. 09. 2011 v rámci OP Vzdelávanie, opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Správa o vyhodnotení výzvy

Zdroj: www.asfeu.sk