Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.6

01.12.2012 18:56
Riadiaci orgán vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom. Usmernenie je dostupné tu. Prílohy – doc.
Usmernením sa nahrádza znenie aktualizácie č.5 v znení aktualizácie 5a a 5b.