Výzva na externých hodnotiteľov v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

11.02.2013 16:48

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 8. februára 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP KaHR v rámci Podopatrenia 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácii a technologických transferov, Opatrenia 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Prioritnej osi 2 - Energetika a Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.

V prípade doplňujúcich otázok môžete kontaktovať JUDr. Helenu Ševcechovú na emailovej adrese Helena.Sevcechova@mhsr.sk, prípadne telefonicky na čísle 02/ 4854 2516.