Začala sa diskusia o využití budúcich eurofondov a zefektívnení kontroly verejného obstarávania

08.09.2012 16:46

Ministerstvo dopravy, ktoré je Centrálnym koordinačným orgánom pre čerpanie eurofondov, dnes predstavilo základné princípy Partnerskej dohody SR pre programové obdobie 2014-2020. Diskusiu o hlavnom strategickom dokumente na využívanie fondov EÚ otvoril štátny tajomník František Palko na Riadiacom výbore pre koordináciu fondov EÚ.

Partnerská dohoda SR je dokument, ktorý určí stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov EÚ. Pripravuje sa v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,  sociálno-ekonomickými partnermi a jej výsledné znenie bude výsledkom rokovaní s Európskou komisiou.
F. Palko dnes naznačil, že tematickými oblasťami podpory, ktoré budú pretavené do jednotlivých operačných programov, budú:
1. základná infraštruktúra,
2. ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
3. veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast.

Schéma pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu bude vychádzať zo skúsenosti, ktoré SR má z aktuálneho programového obdobia.
„Ukazuje sa, že dnes máme príliš veľa operačných programov, ťažkopádny systém riadenia implementácie projektov a ich finančného riadenia. Takéto neefektívne postupy zapríčinili súčasné problémy pri kontrahovaní a čerpaní eurofondov, keď dnes, v šiestom roku programového obdobia vykazujeme kontrahovanie vo výške 71 percent a čerpanie na úrovni 32 percent. Nový systém musíme nastaviť jednoduchšie. Cestu vidím v zjednotení postupov implementácie budúcich operačných programov, centralizácii metodiky a tiež v nastavení účinnej kontroly verejného obstarávania“, uviedol F. Palko.
Na rokovaní Riadiaceho výboru sa zúčastnila aj nová predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Zita Táborská. Ministerstvo dopravy sa spolu s ÚVO snaží nastaviť účinnejšie proces verejného obstarávania eurofondových projektov, keďže kvôli niekoľkomesačným zdržaniam dochádza k  časovým sklzom a tým k ohrozeniu realizovateľnosti najmä veľkých infaštruktúrnych projektov.
„Jedným z návrhov na riešenie patovej situácie vo verejnom obstarávaní je personálne a finančné posilnenie ÚVO z technickej pomoci jednotlivých operačných programov“, navrhuje štátny tajomník F. Palko.