Zisťovacie konanie k revízii Operačného programu Životné prostredie na verziu 4.0

21.11.2012 21:44

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Revízia Operačného programu Životné prostredie na verziu 4.0“.

Dokument je v plnom znení prístupný v sekcii „Dokumenty > Programové dokumenty > OP Životné prostredie a Programový manuál OPŽP > Dokument OPŽP“

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 5. 12. 2012 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

alebo e-mailom na adresu: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

a faxom na číslo: (02) 64 36 99 45