INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV

01.10.2012 18:26

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia upozorňuje prijímateľov na znenie čl. 3 ods. 7 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa ktorého:  

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania, resp. reštrukturalizačného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.