Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr  vznikla v roku 2000 na základe uznesenia Vlády SR č.738/2000 a momentálne je tvorená 41 regionálnymi rozvojovými agentúrami ktorých  postavenie upravuje zákon NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Agentúry disponujú špičkovými odborníkmi a prehľadom o potenciáli regiónu, v ktorom pôsobia a prierezovo zasahujú do všetkých odvetví hospodárstva. To potvrdzuje ich univerzálnosť a zabezpečuje im jedinečné postavenie medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja. Aktivizujú ekonomický a sociálny rozvoj regiónov inštitucionálnym spojením verejnej správy, súkromného sektora a tretieho sektora. Aktívne sa zúčastňujú na tvorbe stratégií rozvoja regiónov a podieľajú sa na spracovaní strategických dokumentov na celoštátnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Profesijné zázemie a kapacita umožňujú agentúram zapájať sa do všetkých fáz projektového cyklu, od plánovania  programovania až po implementáciu.

Doterajšie vyše 10 ročné fungovanie agentúr preukázalo opodstatnenosť IS RRA. V súčasnosti agentúry medzi sebou aktívne spolupracujú, poskytujú si dôležité informácie a služby, využívajú získané skúsenosti, odborný a technický potenciál, ktorý majú k dispozícií. Zabezpečuje sa tak synergický efekt na regionálnej aj nadregionálnej úrovni a zvyšuje sa účinnosť práce jednotlivých RRA pri plnení stanovených úloh v oblasti regionálneho rozvoja.