Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry

23.08.2012 20:12

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem v  termíne od 01.02.2012 do 29.02.2012, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva v termíne od 01.02.2012 do 29.2.2012 číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text nasledovne: „Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, žiadateľ predkladá rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie k zmene činnosti, ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR alebo vyjadrenie k zmene činnosti. Ak činnosť svojimi parametrami nespĺňa kritéria podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, žiadateľ predloží vyjadrenie príslušného orgánu (Ministerstva životného prostredia SR alebo Krajského úradu životného prostredia alebo Obvodného úradu životného prostredia) - netýka sa strojov a špecializovaných vozidiel (originál  alebo úradne overená fotokópia)“.
 

Zdroj: www.apa.sk