Oznámenie

09.10.2012 18:44

 

Informácia k poskytovaniu štátnej pomoci v zmysle vypísanej výzvy (zo dňa 31.07.2012) na predkladanie žiadostí podľa § 2 – Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch vyhlášky MPRV SR č.320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka  (ďalej len „vyhláška“)

Z dôvodu množstva otázok zo strany žiadateľov, ohľadne oprávnenosti prijatia dotácie na § 2 vyhlášky,  v prípade, ak obhospodarovateľ lesa prijal dotáciu na opatrenia v rámci programu PRV alebo SOP (aby sa zamedzilo duplicite) sme požiadali MPRV SR o usmernenie k poskytovaniu štátnej pomoci podľa § 2 vyhlášky.      


Otázka  Pôdohospodárskej platobnej agentúry:

V zmysle Schémy štátnej pomoci v lesnom hospodárstve č. SA.34571(2012/N) v časti K. 2 sa pomoc nesmie kumulovať so žiadnou inou pomocou v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ ani s inými finančnými príspevkami. V  prípade, ak obhospodarovateľ lesa prijal dotáciu v rámci programu 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (226) – z PRV SR 07-13 alebo Opatrenia 2.1.2 verejnoprospešné investície (neziskové investície) – SOP, môže takýto žiadateľ predložiť žiadosť o dotáciu podľa § 2 vyhlášky a bude považovaný za oprávneného príjemcu dotácie?

Odpoveď Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

„Pomoc podľa § 2 vyhlášky č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe  a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka (ďalej len „vyhláška“) má charakter kompenzačnej platby. Poskytuje sa v súlade s kapitolou VII.C., bod (175), písm. c) Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v rokoch 2007-2013 (2006/C 319/01). Je zameraná na kompenzáciu nákladov na opätovné vytvorenie zásob (obnovu) lesných porastov zničených na základe rozhodnutia štátu v boji proti chorobám a škodcom. Pre vypočítanie výšky pomoci podľa vyhlášky boli stanovené sadzby podľa jednotlivých hospodárskych súborov lesných typov (HSLT), ktoré predstavujú výšku priamych nákladov na zabezpečenie mladých lesných porastov. Medzi tieto náklady patria náklady na zalesňovanie, náklady na ochranu a ošetrovanie mladých lesných kultúr. V minulosti ale aj v súčasnosti mal a má obhospodarovateľ lesa možnosť prijať dotáciu prostredníctvom Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 na obnovu potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Oprávnenými nákladmi na podporu podľa uvedeného opatrenia sú všetky činnosti súvisiace s obnovou lesných porastov, ochranou a ošetrovaním mladých lesných kultúr v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi. Kompenzácia nákladov na opätovné vytvorenie zásob (obnovu) lesných porastov po kalamite podľa vyhlášky je jednorazovou  pomocou v stanovenej intenzite (súčin sadzby a výmery zabezpečených lesných porastov v príslušnom HSLT) a nie je možné, aby boli tie isté náklady hradené z dvoch zdrojov.
Ak by došlo ku kumulácii pomoci z dvoch zdrojov na tie isté činnosti a náklady, výška kumulovanej štátnej pomoci by nemala prekročiť maximálnu intenzitu pomoci. Maximálna intenzita pomoci musí byť dodržaná aj vtedy, ak príjemca pomoci získa na financovanie oprávneného projektu pomoc z rôznych finančných zdrojov (zo zdrojov štátneho rozpočtu, zo zdrojov Európskej únie, iné zdroje) alebo v rámci iných schém.“

Zdroj: www.apa.sk