RRA Moldava

04.12.2013 09:04
Zhrnutie aktivít za 1. polrok 2013
k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu činností regionálnej rozvojovej agentúry uzatvorenej podľa ustanovenia §14 a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
       
Názov aktivity  Jednotka počet
A) Poskytnutie informácie:   57
Osobné stretnutie počet osôb 36
Telefonické poskytnutie informácie počet osôb 0
Poskytnutie informácie e-mailom počet e-mailov 21
Poskytnutie informácie prostredníctvom vzdelávacej aktivity počet osôb 0
Poskytnutie informácie na výstave počet osôb 0
B) Rozvojové aktivity počet 5
C) Štúdie a zámery:   5
Počet rozvojových štúdií a podnikateľských zámerov počet titulov 5
Vypracovanie počet titulov 5
Participácia  počet titulov 0
Počet strategických a programových dokumentov na reg.                a miest. úrovni, na ktorých tvorbe sa RRA podieľala počet titulov 0
E) Vzdelávacie aktivity:   10
Organizovanie vzdelávacej aktivity - seminár /workshop/školenie počet 0
Tvorba brožúr alebo CD nosičov počet titulov 7
Prednáška počet prednášok 0
Príspevok  počet príspevkov 3
vzdelávacie aktivity pre verejnú správu za rok 2013 slúži len na triedenie 0
vzdelávacie aktivity pre tretí sektor za rok 2013 slúži len na triedenie 0
vzdelávacie aktivity pre podnikateľov za rok 2013 slúži len na triedenie 0
F) Spolupráca s partnermi počet 7
G) Tvorba partnerstiev počet 3
H) Aktivity na portáli IS RRA počet 19
I) Projektová činnosť:
Spolupráca na príprave projektu v roku 2013 slúži len na triedenie 0
Počet projektov v procese schvaľovania v roku 2013 slúži len na triedenie 7
Počet projektov v procese realizácie v roku 2013 slúži len na triedenie 2
Počet projektových zámerov a projektov pre verejnú správu slúži len na triedenie 7
Počet projektových zámerov a projektov pre tretí sektor slúži len na triedenie 2
Počet projektových zámerov a projektov pre podnikateľov slúži len na triedenie 0
Rozpočet projektov (suma všetkých projektov) Suma 517 920,24 €
       
       
    Počet projektov Suma v Eur
Z celkového počtu projektov v procese schvaľovania v roku 2012 boli neúspešné: 2 7 192,00 €
       
    Počet projektov Suma v Eur
Z celkového počtu projektov v procese schvaľovania v roku 2013 boli neúspešné:   0,00 €